Algemene Ledenvergadering 19 februari

08 december 2023


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering:
•    Wanneer: maandag 19 februari 2024
•    Waar: weer vertrouwd in ons Clubhuis
•    Aanvang: 20:00 uur

De ALV heeft de navolgende agenda:
1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken en vragen 
4.    Vaststelling verslag van de ALV van 8 februari 2023
5     Update vereniging statuten en huishoudelijk reglement
6.    Jaarverslagen 2023 van bestuur en commissies
7.    Financieel jaarverslag 2023
8.    Verslag van de kascontrolecommissie
9.    Benoeming kascontrolecommissie
10.  (Her) benoeming bestuurs- en commissieleden
11.   Bouw en verbouwplannen 
12.   Voorstel begroting 2024
13.   Vaststellen contributie 2025
14.    Rondvraag
15.    Sluiting

Uw vragen en opmerkingen die u graag op de ALV behandeld ziet kunt u schriftelijk aangeven door een mail te zenden aan: [email protected]
Verder geeft de rondvraag voldoende ruimte om uw vragen te stellen.
In de vergadering zal aandacht gevraagd worden voor de update van onze vereniging statuten en huishoudelijk reglement.
Thema’s hierbij zijn - schema aftreden bestuursleden  - benoeming "ereleden"  en “leden van verdiensten” - boete verzuim bardienst 

De vereniging statuten en huishoudelijk reglement zijn  op te vragen bij [email protected] 

Ook de jaarverslagen van de verschillende commissies tw:
•    Bestuursverslag 2023
•    Jaarverslag Clubhuiscommissie 2023
•    Jaarverslag Parkcommissie 2023
•    Jaarverslag Technische Commissie 2023
•    Jaarverslag Padel Commissie 2023
•    Jaarverslag Jeugdcommissie 2023
•    Jaarverslag werkgroep ICT 2023
kunnen worden opgevraagd bij: [email protected]

Dit is de gelegenheid om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging, dus noteer de datum in je agenda.  
Het bestuur

Nieuwscategorieën Ledenvergaderingen