Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

14 januari 2023


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering:

  • Wanneer: 8 februari 2023
  • Waar: weer vertrouwd in ons Clubhuis
  • Aanvang: 20:00 uur

De ALV heeft de navolgende agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken en vragen
4. Vaststelling verslag van de ALV van 9 februari 2022
5. Jaarverslagen 2022 van bestuur en commissies
6. Financieel jaarverslag 2022
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. (Her) benoeming bestuurs- en commissieleden
10. Vertrouwens Contact Personen
11. Bouw en verbouwplannen
12. Voorstel begroting 2023
13. Vaststellen contributie 2024
14. Rondvraag
15. Sluiting

Uw vragen en opmerkingen die u graag op de ALV behandeld ziet kunt u schriftelijk aangeven door een mail te zenden aan: [email protected].

Verder geeft de rondvraag voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Dit is de gelegenheid om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging, dus noteer de datum in je agenda.

Nieuwscategorieën Bestuur