Gedragscode & Vertrouwens Contact Persoon

Trots op je sport

 1. Straal trots uit op onze tennis- en padelsport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de sport , jouw vereniging en de KNLTB kan schaden.
 2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving. 

Eerlijk en professioneel

 1.  Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit de boze.
 2. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben. 

Respect

 1.  Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moet het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. 

Pest niet

 1.  Onthoud je van discriminerende , kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 2. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
 3. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
 4. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. 

Voorbeeldfunctie

 1.  Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
 2. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtpositie.

 Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit is. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Soms kan het helpen om spelers hier op te wijzen en even bij de baan te gaan staan. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.  

Wanneer is er sprake van een misdraging?

Voordat er wordt ingegaan op hoe je moet handelen bij een misdraging, is het goed om te weten wat er verstaan wordt onder een ‘misdraging’. Een misdraging is een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreigen of vernielen. Ernstige misdragingen hebben betrekking op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wat te doen als een misdraging plaatsvindt op de vereniging?

Het is belangrijk om te weten dat jij binnen je vereniging een eigen verantwoordelijkheid hebt om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. Maar ook de vereniging heeft een verantwoordelijkheid, namelijk het direct treffen van maatregelen naar aanleiding van een misdraging. Bovendien is het bestuur verplicht om een misdraging te melden bij de KNLTB of NOC*NSF. Gebeurt er wat op of naast de baan, loop er dan heen om te kijken wat er aan de hand is. Probeer degene op zijn/haar gedrag aan te spreken en er samen uit te komen, zodat erger wordt voorkomen.  Dit laat onverlet dat een misdraging gemeld moet worden bij het bestuur van de vereniging en het bestuur ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om te handelen bij misdragingen. BTC heeft daarnaast  een tweetal Vertrouwens Contact Personen aangesteld. Zij kunnen op vertrouwelijke wijze klacht in ontvangst nemen en hiervan melding maken aan het bestuur. Let wel de  Vertrouwens Contact Persoon is niet degene die de klacht oplost maar zorgdraagt dat de klacht op juiste wijze binnen het bestuur opgepakt wordt dan wel  de intermediair is voor KNLTB of NOC*NSF.  

Wie zijn de Vertrouwens Contact Personen (VCP) binnen onze vereniging  

Marleen Tenniglo

Mijn naam is Marleen Tenniglo, woon samen met Fedor Volborth, ook lid van BTC en ouders van twee zoons die ook bij BTC getennist hebben. Zelf ben ik sinds 1998 lid van deze fijne club. Ik werk bij een Financieel Diensten Centrum dat valt onder het ministerie van V en J, hier ben ik een periode teamleider geweest en in die rol heb ik te maken gehad met meldingen van ongewenst gedrag. Vanuit het BTC-bestuur kwam de vraag, om de functie van VCP te vervullen en deze voor de club inhoud te geven. Als de gelegenheid zich voordoet ga ik ook de cursus “Vertrouwenscontactpersoon” voor sportverenigingen volgen bij NOC*NSF. Samen met Hans Nonnekes gaan we grensoverschrijdend gedrag verder onder de aandacht brengen, met ons doel dit gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Ik heb me voor deze functie aangemeld omdat ik het heel belangrijk vind, dat mensen zich bij onze tennisvereniging veilig voelen. Ik vind het ook heel goed dat het bestuur gepleit heeft voor het aanstellen van zowel een vrouw als een man voor deze functie. Wil je in contact met mij komen, stuur een mail naar [email protected] of bel of App mij op nummer 06 23854665.  

Hans Nonnekes

Mijn naam is Hans Nonnekes. Ik ben sinds vorig jaar lid geworden bij deze gezellige tennisvereniging. Naast de gebruikelijke bardiensten zet ik mij ook in voor andere activiteiten voor de club. Toen de vraag in een nieuwsbrief voorbij kwam wie interesse heeft in de rol van vertrouwenscontactpersoon (VCP) heb ik hierop enthousiast gereageerd. Ik ben sinds vorig jaar met pensioen. In mijn werkzame periode ben ik werkzaam geweest in de Personele sector, als leidinggevende en als beleidsmedewerker. Het laatste op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. Ik ben interne- en registermediator geweest. Doe dit nu nog op vrijwillige basis als buurtbemiddelaar in de regio Haaglanden. Door deze ervaringen weet ik hoe belangrijk het is als je je zelf kunt zijn en dat je op basis van je eigen eigenschappen gewaardeerd wordt en niet veroordeeld. Ook op onze club dien je je veilig te voelen en te zijn in het uitoefenen van je sport. De rol van VCP past denk ik goed bij mij als persoonlijkheid en ik ben dan ook altijd bereid om een luisterend oor te bieden. Ook met raad en daad. Eerdaags ga ook ik de cursus Vertrouwenscontactpersoon vereniging volgen bij NOC*NSF Academie voor Sportkader. Wil je in contact met mij komen, stuur een mail naar [email protected] of bel of App mij op nummer 06 10284802.   Je kan ons beide natuurlijk ook altijd aanspreken als we op de vereniging zijn.  

Wat is de functie van een Vertrouwenscontactpersoon?

(verder te noemen VCP) De vertrouwenscontactpersoon stimuleert het creëren van een veilige sportomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag. Maar wat is grensoverschrijdend of ongewenst gedrag? Je kan daarbij denken aan onder andere:
▪      (Cyber)pesten of treiteren
▪      Roddelen en negeren
▪      Alle vormen van discriminatie
▪      Agressie en geweld
▪      Machtsmisbruik
▪      Alle vormen van seksuele intimidatie (denk daarbij aan seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding etc.)  
Een veilige sportomgeving begint bij onszelf en we vragen iedereen om daaraan mee te werken.
Binnen de tennisvereniging zijn er dus twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers,  bestuur en commissieleden) die meent dat er sprake is van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag.  
Het mooiste is natuurlijk als je het zelf of samen met een lid of teamgenoot kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Je weet niet wat je eraan zou kunnen doen?
Blijf er niet mee rondlopen, praat er (in vertrouwen) over en schakel ons in.
Ik wil de VCP inschakelen, hoe werkt het ?
▪    Je neemt contact op met ons, per mail: [email protected] of [email protected]
▪    We maken zo snel als mogelijk een afspraak.
▪    Luisterend naar je verhaal, gaan we samen bekijken wat voor jou de beste weg naar een oplossing is.  
 
Deze gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon (VCP) zijn vertrouwelijk.
De vertrouwenscontactpersoon zal alle meldingen, desnoods anoniem, rapporteren aan het bestuur omdat zij verantwoordelijk zijn voor de hele vereniging.
Het kan dus zijn dat in eerste instantie jouw naam alleen bij een vertrouwenscontactpersoon bekend is.  
Naast melden bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan het ook op andere manieren:
▪    Centrum Veilige Sport Nederland
Heeft u een vraag of melding van (vermoedelijke) overtredingen van regels, grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
Dan kunt u contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland en is bereikbaar op nummer: 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of stuur een mail op [email protected].
Meer informatie vind je op centrumveiligesport.nl/contact.
▪   Meldpunt Geweld en Sport:
Is er een gewelddadig voorval op of rond de speelvelden, zoals een vechtpartij of mishandeling?
Dan kunt u contact opnemen met Meldpunt Geweld en Sport en is bereikbaar op nummer: 0800 – 22 99 555. De hulplijn is alleen bedoeld voor noodgevallen en is 24/7 bereikbaar. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KNLTB.  
Als bestuur en vertrouwenscontactpersonen (VCP), vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging zich betrokken voelt om er samen een sociaal veilige en plezierige sportomgeving van te maken.
Graag willen we een oproep doen aan iedereen die vanuit interesse of professie affiniteit heeft met en wil bijdragen aan een sociaal veilige en plezierige sportomgeving contact met ons op te nemen.