Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Benthuizer TennisClub
De KNLTB biedt aangesloten aanbieders de mogelijkheid deel te nemen aan KNLTB Meet & Play met als doel om verhuur van padel- en/of tennisbanen en/of deelname aan Activiteiten via dit digitale platform mogelijk te maken. Dit betreft de Verhuurvoorwaarden van Benthuizer TennisClub.

Benthuizer TennisClub
De Dam 7
2731 CE Benthuizen

079 331 7645 (clubhuis)
[email protected]
www.benthuizertennis.club

1. Definities

a. Aanbieder: een bij de KNLTB aangesloten aanbieder, die banen ter beschikking stelt voor verhuur aan Gebruikers;
b. Activiteit: activiteit georganiseerd door de Aanbieder, zoals een open dag of
kennismakingsaanbod, waar Gebruikers zich voor kunnen inschrijven.
c. Baan: tennisbaan of padelbaan bij een deelnemende aanbieder;
d. Gebruiker: persoon (lid of geen lid van de KNLTB) met de minimumleeftijd van 18 jaar (of die handelt met toestemming van ouder(s) of verzorger(s)) die een Baan huurt bij Aanbieder.
e. De KNLTB: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond;
f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker tot Baanhuur;
g. KNLTB Meet & Play: dienst voor online reserveringen van een tennis- of padelbaan, waaronder mede verstaan het beschikbaar stellen en toegang bieden tot de software via het internet (web-based) krachtens de Overeenkomst, eventueel ook beschikbaar via een (mobiele) applicatie, en het beheer en onderhoud van de software;
h. Partijen: de KNLTB en Aanbieder;
i. Reservering: reservering tot huur van de Baan;
j. Verhuurvoorwaarden: de voorwaarden die Aanbieder van toepassing verklaart op de verhuur van de tennisbaan of padelbaan;
k. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van KNLTB Meet & Play.

2. Voorwaarden voor baanhuur en gebruik Baan, of deelname aan een Activiteit

a. De Overeenkomst komt tot stand middels een door de Gebruiker ingediende aanvraag voor de huur van de Baan, of deelname aan een Activiteit, met bevestiging hiervan door de verhuurder via het online reserveringssysteem van de KNLTB Meet & Play.
b. Uitsluitend Gebruiker en diens medespelers en in geval van minderjarigheid de ouders/verzorgers of begeleider van Gebruiker hebben toegang tot de accommodatie van Aanbieder.
c. De manier waarop toegang tot de Baan of Activiteit bij Aanbieder wordt verkregen wordt
in de boekingsbevestiging benoemd. Gebruiker is verplicht de Reservering te tonen wanneer daar om door of namens Aanbieder wordt gevraagd.
d. Gebruiker dient alle aanwijzingen van Aanbieder op te volgen.
e. Er zijn maximaal 4 spelers per Baan toegestaan. Gebruiker dient zich op en rond de Baan correct en sportief te gedragen en zich te houden aan de gedragscodes van de KNLTB en aan de bij Aanbieder geldende gebruiks- en gedragsregels.
f. Bij Aanbieder gelden de volgende overige regels:

 • De verlichting voor de padel en tennisbanen kan worden ingeschakeld in het clubhuis. Schakel na het spelen de verlichting weer uit.
 • Wanneer het clubhuis gesloten is, krijgt de Gebruiker toegang via een pincode die de Aanbieder via de bevestigingsmail verstrekt.
 • Goed schoeisel is verplicht. Let erop dat je beschikt over schoon schoeisel dat geschikt is voor kunstgras.
 • Vanwege het risico op ruitbeschadiging in de padelkooi is het niet toegestaan te spelen met horloge en/of zware hand- en polssieraden.
 • Het meenemen van glaswerk en etenswaren (o.a. kauwgom) niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan over het net te stappen of er op te hangen.
 • Houd u op de banen aan de gebruiksadviezen voor het kunstgras, met name bij sneeuw, vorst, ijzel en dooi. Zie hiervoor de mededelingenkast bij de ingang van het clubhuis.
 • Ben je klaar met spelen? Laat de baan dan netjes achter voor de volgende spelers. Alle banen dienen direct na het spelen te worden gesleept. Het slepen geschied van buiten naar binnen.
 • Het park is rookvrij.
 • In clubhuis is alleen pinnen mogelijk
 • Het gebruik van de banen en het verblijven op het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
 • Bij onregelmatigheden of schade, meld dit met foto’s aan
  [email protected]

g. Het bij herhaling niet houden aan bepalingen uit dit artikel of niet opvolgen instructies kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst van baanhuur of Activiteit zonder dat Gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
h. De Baan dient correct en tijdig te worden verlaten.

3. Wijzigingen in de reserveringen door Aanbieder en/of Gebruiker

a. De termijn waarbinnen het wijzigen/annuleren van een Baan door Gebruiker wordt bepaald door Aanbieder en zal via de boekingsbevestiging worden benoemd. Gebruiker kan tot 60 minuten voor aanvangstijd de reservering zonder consequenties wijzigen/annuleren. Wanneer een wijziging of annulering nadien plaatsvindt heeft de gebruiker geen recht op restitutie van het bedrag voor baanhuur.
b. Aanbieder behoudt het recht om een Reservering te allen tijde te annuleren, bv. in verband met weersomstandigheden, onbespeelbaarheid van de Baan of gebrek aan deelnemers voor een Activiteit. In dit geval heeft Gebruiker recht op volledige restitutie van het bedrag voor de huur van de Baan.

4. Tarieven

a. Het actuele verhuurtarief is terug te vinden op de website van Benthuizer TennisClub.
b. Tarieven kunnen gewijzigd worden.

5. Verzekering en aansprakelijkheid

a. Gebruiker is jegens de Aanbieder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de (sport)accommodatie of Baan of gehuurd materiaal (indien van toepassing).
b. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal, of vermissingen van eigendommen die Gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van de Baan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Aanbieder.
c. Gebruiker wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennis- en/of padelsport niet zonder risico is. Gebruik van de Baan of deelname aan de Activiteit is voor eigen rekening en risico van Gebruiker.
d. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Baan of deelname aan Activiteit dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de Gebruiker aan een derde berokkent.

6. Privacy

a. De KNLTB en Aanbieder verwerken persoonsgegevens van Gebruiker. Op de verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB is het Privacy statement van de KNLTB van toepassing. Raadpleeg hier het privacy reglement het Privacy statement van Aanbieder voor de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder.
b. KNLTB en Aanbieder gebruiken de persoonsgegevens van Gebruiker om de Reservering en de uitvoering van de overeenkomst voor het huren van de Baan en/of deelname aan Activiteit. Gebruiker gaat voorts akkoord met het gebruik van zijn persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeks- en kwaliteitsdoeleinden, alsmede voor het ontvangen van informatie en aanbiedingen met betrekking tot padel en tennis door de KNLTB en/of
Aanbieder.

7. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen die ontstaan door de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter