Verslag ALV 2023

15 februari 2023


Algemene Leden Vergadering 2023

De ALV heeft na 2 digitale jaren weer in ons vertrouwde Clubhuis plaatsgevonden. De opkomst was in lijn met de vorige jaren blijven steken op 27 leden incl. bestuur. De agenda en presentatie spraken voor zich en diende beperkt toegelicht te worden.  

Mededelingen

Vanuit het bestuur zijn de volgende mededelingen met de leden gedeeld.

 • Statuten & Huishoudelijk Reglement worden op basis Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in 2024 aangepast en aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
 • Certificaat RVVB (Register Voor Verenigingsbestuurders) behaald door Herman, Hans,  Joost , Karen en Aad.
 • VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag ) Herman, Hans ,Joost, Karen, Aad, 
 • Certificaat VCP ( Vertrouwens Contact Persoon) behaald door Hans 
 • Hugo Hoek heeft VCL en VTL certificaat gehaald eeft gehaald, ook voor padel en is daarmee gecertificeerd verenigingscompetitieleider en -toernooileider.
 • Bardiensten ook in 2022 moeizaam om bardiensten ingevuld te krijgen. Het bestuur heeft hierdoor unaniem besloten dit jaar gebruik te maken van de regeling om die leden die verzuimd hebben een boete op te leggen.
 • Vanuit de barcommissie is aangegeven dat de prijzen van de consumpties worden verhoogd, mede ingegeven door de prijsverhoging  voor onze inkoop.
 • Ledental op 30 januari 2023 = 413 en daarmee een stijging van 125 leden ten opzichte van 2022.

Financiële verslagen

Als onderdeel van de vergadering heeft de kascontrole commissie haar goedkeur gegeven over de jaarrekening en de onderliggende stukken. De begroting voor 2023 alsmede de contributie voor 2024 is door de aanwezige leden goedgekeurd.

(Her)benoeming bestuurs- en commissieleden

Statutair treden 6 van de 8 bestuursleden af. Het bestuur ziet in dat door het spontaan af en aantreden in voorgaande periode het huidige aftreden tot een lawine hebben geleidt. Mede door de geplande update van onze statuten en huishoudelijk regelement zal het bestuur een vernieuwd schema aan de leden voorleggen waarbij gestreefd wordt dat max 2 leden per jaar af-en aantreden. Alle aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld, waarbij Aad op ad interim basis. De aanwezige leden hebben zich akkoord verklaard met de herverkiezing van alle aftredende bestuursleden.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

Mede door aansturing vanuit NOC*NSF Centrum Veilige Sport heeft het bestuur een 2-tal vertrouwens contact personen in functie gesteld t.w. Marleen Tenniglo & Hans Nonnekes en zijn aan de aanwezige leden als zodanig voorgesteld. In de hal van ons clubhuis hangt een affiche op het mededelingenbord met verwijzing naar de contactgegevens.

Bouw & Verbouwplannen

Binnen het bestuur zijn een aantal bouw en verbouwplannen opgepakt die de komende tijd nader uitgewerkt zullen worden. Onderdeel hiervan zijn:

 • Herinrichting terras met overkapping;
 • Herinrichting sanitaire voorzieningen en kleedkamers;
 • Herinrichting interieur.

Hierop is enthousiast door de aanwezige leden  gereageerd en zal verder vervolgd worden.  

Rondvraag

Als vanouds is er gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid het bestuur vragen te stellen. Hierbij kwamen de volgende zaken aan bod; Rolstoelvoorziening, vaatwasser, koffieapparaat, bardienstvrijstelling, vergoeding, extrabardienst, benoeming bestuur.

De aanwezige leden hebben het verslag van de ALV via de mail ontvangen.  Alle getoonde stukken alsook het verslag van de ALV zijn bij [email protected] op te vragen. 

Nieuwscategorieën Bestuur